Đang tải dữ liệu...

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công trả lời phỏng vấn của Báo Giao thông về việc tái cơ cấu tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Thứ Ba, 17/09/2013, 08:31 GMT+7

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công trả lời phỏng vấn của Báo Giao thông về những nỗ lực thu gọn đầu mối, tái cơ cấu tài chính, duy trì sản xuất và đảm bảo việc làm cho người lao động đang được triển khai tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Câu 1: Trong bối cảnh hiện nay, Vinashin đang được tiếp tục tái cơ cấu dựa trên quan điểm và nguyên tắc gì thưa Thứ trưởng?

Bộ GTVT và các bộ ngành được giao nhiệm vụ tái cơ cấu Vinashin đã quán triệt Nghị quyết của Đảng, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật để tiếp tục Tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn theo hướng thu gọn quy mô sản xuất, tập trung vào ngành, nghề kinh doanh chính, giữ được năng lực chủ yếu về đóng và sửa chữa tàu thủy phù hợp với tình hình thị trường, khả năng tài chính, năng lực quản lý.

Việc tái cơ cấu phải đảm bảo duy trì được phần lớn cơ sở hạ tầng năng lực thiết bị, lực lượng lao động tay nghề cao đáp ứng nhu cầu về nguồn lực cho việc phát triển ngành đóng, sửa chữa tàu biển trong tương lai và không lãng phí nguồn lực.

Đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng xấu đến hệ thống tín dụng, các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vinashin và người lao động, phấn đấu khắc phục sớm tình trạng khó khăn, thua lỗ và từng bước phát triển bền vững.

Câu 2: Xin Thứ trưởng cho biết kết quả thực hiện tái cơ cấu Vinashin (giai đoạn 1), đặc biệt là về tổ chức quản lý, lao động và sản xuất kinh doanh?

Trước hết, để triển khai đề án tái cơ cấu tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thông qua để Hội đồng thành viên bổ nhiệm Tổng giám đốc, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn. Bộ Tài chính đã phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính của Tập đoàn. Tập đoàn đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hoàn thành cơ bản việc tổ chức lại bộ máy, sắp xếp lại nhân sự các Ban chuyên môn, đổi mới phương thức quản lý và ban hành hệ thống quy chế quản lý nội bộ.

Tập đoàn đã kiện toàn cán bộ lãnh đạo, điều hành tại các Tổng công ty, công ty Nam Triệu, Bạch Đằng, Phà Rừng, Bến Kiền, Hạ Long, Sông Cấm, Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn, Công ty Tài chính… và đã phê duyệt đề án tái cơ cấu của từng doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Đến nay, Tập đoàn đã thực hiện tái cơ cấu được 43 doanh nghiệp (bao gồm: Rút vốn 14 đơn vị; giải thể 14 đơn vị; chuyển nhượng phần vốn góp, bán tài sản 12 đơn vị; bàn giao, chuyển chủ sở hữu, quyền đại diện vốn 03 đơn vị).

Tập đoàn đã tái cơ cấu lao động gắn tới tái cơ cấu tổ chức, quản lý, sản xuất kinh doanh, chuyển giao, cổ phần hóa, bán doanh nghiệp, dự án và thực hiện chính sách đối với số lao động dôi dư.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng để giảm bớt thiệt hại, từ năm 2010 đến nay, Tập đoàn vẫn phải tiếp tục thực hiện các hợp đồng đóng tàu đã ký và đang đóng dở dang.

Nếu không tiếp tục thực hiện đóng các tàu theo các hợp đồng đã ký kết và đang đóng dở dang nêu trên thì trong 3 năm 2010-2012 số lỗ sẽ còn tăng thêm. Ngoài ra, Tập đoàn đã cố gắng tìm kiếm hợp đồng đóng tàu mới, mở rộng dịch vụ sửa chữa tàu biển trên nguyên tắc tối thiểu là hòa vốn để duy trì sản xuất và bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động.

Câu 3: Những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình tái cơ cấu Vinashin, Thứ trưởng có thể cho biết lý do?

Nhìn lại hơn hai năm qua, việc tái cơ cấu Tập đoàn còn chậm so với dự kiến, đặc biệt là phát triển sản xuất và tái cơ cấu tài chính.

Việc khoanh nợ, giãn nợ gặp rất nhiều vướng mắc. Khó khăn của Tập đoàn có nhiều nguyên nhân, trong đó, thị trường là yếu tố quyết định đối với việc sản xuất và tái cơ cấu, nhưng thị trường đóng tàu thế giới tiếp tục suy giảm, xấu hơn dự báo. Thị trường đóng tàu trong nước bị thu hẹp do tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm và chính sách thắt chặt tiền tệ đầu tư công để kiềm chế lạm phát.

Bên cạnh đó, căn cứ pháp lý, cơ chế chính sách còn thiếu, chưa đồng bộ để thực hiện tái cơ cấu một tập đoàn kinh tế. Nguồn tài chính để tái cơ cấu, nhất là để xử lý nợ của Tập đoàn rất hạn hẹp, huy động vốn cho sản xuất kinh doanh rất khó khăn.

Câu 4: Xin Thứ trưởng cho biết tại sao lại phải tiếp tục tái cơ cấu Vinashin?

Với tiềm năng to lớn về kinh tế biển nói chung, kinh tế hàng hải nói riêng và với yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, Việt Nam cần phải phát triển ngành công nghiệp đóng, sửa chữa tàu và ngành vận tải biển. Do vậy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã xác định “… phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh; … sau năm 2020, kinh tế hàng hải được đặt lên hàng đầu…”

Trên cơ sở đó, cần thiết phải tái cơ cấu Vinashin nhằm “…phát huy những kết quả đã đạt được của Tập đoàn trong nhiều năm qua, tiếp tục khẳng định công nghiệp cơ khí chế tạo là ngành trọng điểm trong chiến lược công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển là ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế hàng hải và thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo…” (Kết luận số 81-KL/TW ngày 06/8/2010 của Bộ Chính trị).

Nếu không tái cơ cấu mà phá sản Tập đoàn thì Nhà nước không giữ được 8 doanh nghiệp đóng tàu chủ lực với khoảng 70% năng lực đóng tàu của cả nước. Nhiều doanh nghiệp, nhà thầu liên quan đến hoạt động của Tập đoàn cũng sẽ phá sản theo. Thời gian thực hiện phá sản Tập đoàn sẽ kéo dài, có thể tới hàng chục năm và để có được các cơ sở đóng tàu với năng lực tương đương 8 doanh nghiệp nêu trên sẽ rất mất thời gian và chi phí.

Câu 5: Trong bối cảnh hiện nay, các giải pháp thực hiện tái cơ cấu tổ chức Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam là gì, thưa Thứ trưởng?

Sau khi thực hiện giai đoạn 1, một số giải pháp tái cơ cấu đã được điều chỉnh. Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ, các Bộ, Ngành đang thực hiện tái cơ cấu Vinashin theo 3 trọng tâm về mô hình tổ chức, phương án sản phẩm và cơ cấu tài chính.

Về mô hình tổ chức, kết thúc thí điểm thành Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thuộc Bộ GTVT hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Công ty mẹ - Tổng công ty được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, là công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty mẹ - Tổng công ty có các nhiệm vụ chủ yếu sau: Kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý của Công ty mẹ - Tập đoàn; Thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật đối với công ty con, phần vốn của công ty mẹ đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Giữ lại và tái cơ cấu toàn diện 8 công ty đóng và sửa chữa tàu thủy Hạ Long, Phà Rừng, Bạch Đằng, Sông Cấm, Thịnh Long, Cam Ranh, Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn.

Các công ty trên đang nắm giữ khoảng 70% năng lực đóng và sửa chữa tàu thủy của cả nước. Đây là những doanh nghiệp có truyền thống, có năng lực, đã được đầu tư kết cấu hạ tầng, dây chuyền công nghệ, thiết bị nâng hạ, gia công cơ khí và một số công nghiệp phụ trợ tương đối đồng bộ, có thể đóng được tàu từ 10.000 - 70.000 tấn và nhiều loại tàu chuyên dùng.

Khi thị trường đóng tàu hồi phục, thị trường tài chính ổn định hoặc có điều kiện thuận lợi, sẽ tiến hành cổ phần hóa; bước đầu Nhà nước giữ cổ phần chi phối và sau đó giảm dần, không nắm giữ cổ phần chi phối. Nguồn tiền thu được từ cổ phần hóa dành để trả các khoản nợ của Tập đoàn khi đến hạn.

Đối với 236 doanh nghiệp không giữ lại, sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, quản lý, kiểm soát chặt chẽ tài sản để tái cơ cấu một cách thận trọng, hiệu quả, giảm thiểu tối đa thất thoát. Phấn đấu đến năm 2015 cơ bản thực hiện tái cơ cấu xong theo phương án: Các doanh nghiệp còn vốn chủ sở hữu thì thực hiện cổ phần hóa, bán, chuyển nhượng để thu hồi vốn đã đầu tư; các doanh nghiệp không còn vốn chủ sở hữu thì thực hiện bán, giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.

Về phương án sản phẩm, 8 doanh nghiệp được giữ lại sẽ tập trung vào đóng, sửa chữa tàu thủy, định hướng sản phẩm chủ lực như các dòng sản phẩm tàu kéo, tàu cứu nạn, xuồng cao tốc, tàu khách, tàu du lịch; tàu kiểm ngư, tàu cá, tàu hàng đến 25.000 tấn; tàu dịch vụ kỹ thuật dầu khí, phà khách, tàu khách và tàu hàng đến 25.000 tấn. Công ty Đóng tàu Phà Rừng tập trung sửa chữa và đóng các loại tàu đến 40.000 tấn; Công ty Đóng tàu Bạch Đằng đóng và sửa chữa các loại tàu đến 30.000 tấn; Công ty Đóng tàu Hạ Long và Công ty Đóng tàu Cam Ranh đóng và sửa chữa các loại tàu đến 70.000 tấn.

Về tái cơ cấu tài chính, khoản trái phiếu quốc tế Chính phủ vay về cho Tập đoàn vay lại thì tái cơ cấu theo hình thức mua lại nợ, phát hành trái phiếu để đảo nợ và các hình thức phù hợp khác.

Các khoản nhận nợ bắt buộc do chủ tàu nước ngoài hủy hợp đồng và Tập đoàn vay nước ngoài khác thì thực hiện mua lại nợ với mức tối đa bằng 30% giá trị khoản nợ.

Đối với các khoản nợ còn lại của các tổ chức tín dụng trong nước, đàm phán để mua lại nợ, phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoán đổi nợ nhằm giảm nghĩa vụ nợ, giảm lãi suất, kéo dài thời gian trả nợ.

Câu 6: Đến thời điểm này, Thứ trưởng đánh giá triển vọng của Vinashin sau khi tiếp tục tái cơ cấu như thế nào?

Mặc dù kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi khả quan, kinh tế trong nước cũng còn khó khăn, tuy nhiên, theo tôi, nếu kiên định thực hiện Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn theo nguyên tắc nêu trên thì chúng ta sẽ duy trì được năng lực đóng tàu; đảm bảo đáp ứng nhu cầu đóng tàu trong nước, sửa chữa các tàu trong và ngoài nước, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, tiếp tục phát triển ngành đóng tàu phục vụ nhu cầu thế giới khi thị trường hồi phục.

(theo mt.gov.vn)